නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල අවබෝධයෙන් කාමවස්තු අතහැරීයාම

අවබෝධයෙන් කාමවස්තු අතහැරීයාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close