නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ආර්ය විනයේ බ්‍රහ්මචාරී

ආර්ය විනයේ බ්‍රහ්මචාරී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close