නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ලෝකයේ බ්‍රහ්මචාරී

ලෝකයේ බ්‍රහ්මචාරී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close