නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල බ්‍රහ්මචාරී මාර්ගය

බ්‍රහ්මචාරී මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close