නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල බ්‍රහ්මචාරී

බ්‍රහ්මචාරී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close