ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය මිනිස් ජාතියේ සිට ජාති මාරු වෙන ක්‍රියාවලිය

මිනිස් ජාතියේ සිට ජාති මාරු වෙන ක්‍රියාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close