පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්චසමුප්පාදය නිරෝධය යහපතක්ම වීම

පටිච්චසමුප්පාදය නිරෝධය යහපතක්ම වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා