පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ගතියට නම් ගෙතෙන ආකාරය

ගතියට නම් ගෙතෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා