පටිච්චසමුප්පාදය ධර්මය දකින්න පටිච්චසමුප්පාදය දැකිය යුතු බව

ධර්මය දකින්න පටිච්චසමුප්පාදය දැකිය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා