ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය නීවරණ දුරුවීම නිසා ඇතිවන ප්‍රීතිය

නීවරණ දුරුවීම නිසා ඇතිවන ප්‍රීතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close