ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය අධර්මය සහ ධර්මය දැකීම

අධර්මය සහ ධර්මය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close