ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය තමන් සහ අනුන් තේරුම්ගැනිම

තමන් සහ අනුන් තේරුම්ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close