ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ප්‍රඥාව වැඩෙන ආකාරය

ප්‍රඥාව වැඩෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close