භාවනාව භාවනාවේදී සුදුසු පරිදි කය සකස්වීම

භාවනාවේදී සුදුසු පරිදි කය සකස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා