නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම රාගක්ෂයට ද්ව්ෂක්ෂයට මෝහක්ෂයට හේතුවෙන ආකාරය දැකීම

රාගක්ෂයට ද්ව්ෂක්ෂයට මෝහක්ෂයට හේතුවෙන ආකාරය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close