නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම පාපයක් නොකිරීමට හේතුව සොයාගන්න ආකාරය

පාපයක් නොකිරීමට හේතුව සොයාගන්න ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close