නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම ප්‍රාණඝාත නොකිරීමට හේතුව සොයාගන්නා ආකාරය

ප්‍රාණඝාත නොකිරීමට හේතුව සොයාගන්නා ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close