නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය කර්ම බීජය සහ කර්ම බවය

කර්ම බීජය සහ කර්ම බවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close