නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් සියලු සංඛාර නිරෝධ වුනු නිරෝධ සමාප්තිය

සියලු සංඛාර නිරෝධ වුනු නිරෝධ සමාප්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා