නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් අරූප සමාධි වලට යන ආකාරය

අරූප සමාධි වලට යන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා