නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් ආර්ය චතුර්ථ ධ්‍යානයේ අවිද්‍යා අනුශය නොමැති බව

ආර්ය චතුර්ථ ධ්‍යානයේ අවිද්‍යා අනුශය නොමැති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා