නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් ආර්ය ප්‍රථම ධ්‍යානයේ රාග අනුශය නොමැති බව

ආර්ය ප්‍රථම ධ්‍යානයේ රාග අනුශය නොමැති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා