නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් අරිහත්වයට පත්වී ඇතැයි රැවටී ඇති අවස්ථාවක්

අරිහත්වයට පත්වී ඇතැයි රැවටී ඇති අවස්ථාවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා