නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් දුක්ඛක්ස්කන්ධය පස්වාස කිරීම

දුක්ඛක්ස්කන්ධය පස්වාස කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා