නිරෝධය අස්වාසය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා