නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ආශ්වාස කිරීම

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ආශ්වාස කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා