නිවන් මගලෝක විග්‍රහයනිවන් මග කෙටියෙන් ජාති ධර්මයන්ට තිබෙන කැමැත්ත ඉවත් කිරීම

ජාති ධර්මයන්ට තිබෙන කැමැත්ත ඉවත් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා