ආර්යයෝ දකින විනාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා