පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්චසමුප්පාදය ගොඩනැඟීම

පටිච්චසමුප්පාදය ගොඩනැඟීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා