මම කියා හදුන්වා ඇති දේ බෙදාබැලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා