නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඇත සහ නැත කියන අන්තයට නොබැසිය යුතු බව

ඇත සහ නැත කියන අන්තයට නොබැසිය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close