ඇත කියන අන්තය සහ නැත කියන අන්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close