නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය හේතු නිසා සියල්ල ගොඩනැඟුණු ආකාරය

හේතු නිසා සියල්ල ගොඩනැඟුණු ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා