නිවන් මග අයමන්ති මා ජාති නත්ති ජාති පුනබ්භවො

අයමන්ති මා ජාති නත්ති ජාති පුනබ්භවො යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා