නිවන් මග අසහනය ගොඩනැගෙන ආකාරය

අසහනය ගොඩනැගෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close