නිවන් මග පංචස්කන්ධයේ ප්‍රිය මදුර ස්වභාවය

පංචස්කන්ධයේ ප්‍රිය මදුර ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා