නිවන් මග මම තුල ගොඩනැගෙන පංචඋපාදානස්කන්ධය

මම තුල ගොඩනැගෙන පංචඋපාදානස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close