අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත චුති සිත බලගැන්වෙන අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව

චුති සිත බලගැන්වෙන අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close