නිවන් මග දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය

දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා