අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත අරිහතුන් වහන්සේගේ චුති සිත

අරිහතුන් වහන්සේගේ චුති සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close