නිවන් මග පැවැත්ම තුළ සැනසිල්ල සෙවීම

පැවැත්ම තුළ සැනසිල්ල සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close