අභිධර්මයචිත්තය චුති සිත

චුති සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close