භාවනාවවිදර්ශනාව විසංඛාර ගතං චිත්තං

විසංඛාර ගතං චිත්තං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා