අභිධර්මය 688

අභිධර්මය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close