නිවන් මග කර්මක්ෂය

කර්මක්ෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close