නිවන් මග අසංඥ වීම

අසංඥ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close