නිවන් මග උත්පාද,තිථි,භංග

උත්පාද,තිථි,භංග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close