භාවනාවසමාධි ද්‍රව්‍ය වස්තු පරිහරණය

ද්‍රව්‍ය වස්තු පරිහරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close