ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ගති නිමිති පහළවන අයුරු

ගති නිමිති පහළවන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා