භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ශුන්‍යාගාර ගතෝවා

ශුන්‍යාගාර ගතෝවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close